ประเมิน EPA

หน้าแรก > ประเมิน EPA

ประเมิน EPA

การประเมินกิจกรรมสมรรถนะที่เชื่อมั่นได้

(Entrustable Professional Activity)

การประเมินกิจกรรมสมรรถนะที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activity)

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว กำหนดกิจกรรมสมรรถนะที่เชื่อมั่นได้ ดังนี้

1. การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน (Home care for patient and family//)

2. การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)

3. การดูผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases)

4. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Health promotion and disease prevention for individual, family and community)

5. สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ (Comprehensive care: treatment, health promotion, disease prevention, rehabilitation)

6. การให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ (Health education for patient and relatives)

7. การทำโครงการในชุมชน (Implement of community project)

8.การทำงานวิจัย ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (Research in family medicine)

 

เกณฑ์ประเมินตาม EPA และแบบฟอร์มการประเมิน 

คำแนะนำในการประเมิน EPA 1-8

 1. แนวทางในการประมิน EPA
  • ผู้เรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการเลือก EPA ที่จะประเมินในแต่ละกิจกรรม และทำการแจ้งผู้ประเมินล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประเมินเตรียมดูเกณฑ์การประเมินมาก่อน เช่น แจ้งอาจารย์ที่จะไปเยี่ยมบ้านด้วยก่อน อย่างน้อย 1 วันก่อนทำกิจกรรมนั้น
  • เมื่อสิ้นสุดการทำกิจกรรมให้ดำเนินกระบวนการดังนี้
   • ผู้เรียนส่งแบบประเมิน(หรือหากทำเป็นระบบ electronic ให้ส่งlink/ QR ของตนเอง) ให้แก่อาจารย์หลังทำกิจกรรมเพื่อประเมิน
   • ผู้ประเมินให้ประเมินตามจริงซึ่งอาจไม่ครบหัวข้อได้ โดยระบุแต่ละข้อที่ประเมินว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่คลอบคลุม
   • เมื่ออาจารย์ประเมินแล้วจะให้การ feedback ได้ทันที (face to face)และช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปการเรียนรู้รวมถึงแผนการพัฒนาตนเอง (Reflection)
  • ผู้เรียนเขียนแผนการพัฒนา EPA ลงในแบบฟอร์มแผนการพัฒนา EPA ที่ยังไม่ผ่านตามขั้นขีดความสามารถ
  • ในการประเมินแต่ละ EPA ควรทำอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละชั้นปี
 2. เกณฑ์การประเมิน EPA จะมีรายละเอียดความสามารถในแต่ละระดับ ทั้งนี้สถาบันสามารถเพิ่มเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ได้และขอให้ระบุลงใบประเมิน
 3. แบบฟอร์มที่ใช้ได้แก่
  • แบบประเมินแยกแต่ละ EPA ประเมินตลอด 3 ชั้นปี (ใบขวาง) สถาบันต้องสำเนาส่งเอกสารคืนแก่ราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการเลื่อนขึ้นชั้นปี แบบประมิน มี 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ตารางการประเมินความเชื่อมั่น เป็นการประเมินความสามารถตามรายละเอียด ขั้นต่ำของแต่ละชั้นปี ขอให้ระบุวิธีการประเมินตามตัวอย่างหรือที่สถาบันเพิ่มเติมเอง

ส่วนที่ 2 สรุปการประเมิน ให้อาจารย์ feedback ผลการประเมินคืนแก่ผู้เรียนและกระตุ้นให้สะท้อนการเรียนรู้เพื่อทำแผนพัฒนา EPA ที่ไม่ผ่านและให้เซ็นชื่อของทั้งผู้เรียนและอาจารย์ในแบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มแผนการพัฒนา EPA ที่ยังไม่ผ่านตามขั้นขีดความสามารถ ให้เขียนทุกครั้งที่ผลการประเมิน EPA ไม่ผ่าน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแผนที่เขียนมา เมื่ออาจารย์เห็นชอบแล้วจึงให้ผู้เรียนเก็บเป็นส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่ต้องนำส่งราชวิทยาลัย)
 • แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน EPA1-8 สถาบันต้องสรุปเมื่อฝึกอบรมครบ 3 ปีและนำส่งราชวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นเอกสารในการยื่นสอบบอร์ด

แบบฟอร์มเหล่านี้สถาบันสามารถปรับให้เป็นในรูปแบบ electronic และใช้เป็นส่วนหนึ่งของ แฟ้มสะสมผลงาน

 1. เอกสารที่ต้องส่งคืนราชวิทยาลัย
  • เอกสารที่ต้องรวบรวมส่งรายปี เพื่อยืนยันการผ่านแต่ละชั้นปี ได้แก่ แบบประเมินแยกแต่ละ EPA ทั้ง 8 ด้าน
   • ขอให้ใช้เอกสารชุดเดิมตลอด 3 ชั้นปี และในแต่ละปีให้ทำสำเนาส่งราชวิทยาลัย ส่วนฉบับจริงให้นำส่งเมื่อครบ 3 ปี
   • กรณีที่ไม่สามารถประเมิน EPA ได้ตามปีที่กำหนด ขอให้สถาบันระบุเหตุผล ( เช่น ไม่มีผลการประเมิน EPA7 ในชั้นปี 1 เนื่องจากแผนการเรียนออกชุมชนอยู่ในชั้นปีที่ 2 สถาบันจะส่งผลการประเมินได้ปี 2 เป็นต้น)
  • เอกสารที่ต้องส่งเมื่อฝึกอบรมเสร็จสิ้น 3 ปี เพื่อให้ผู้เรียนใช้ยื่นเป็นหลักฐานสอบบอร์ด ได้แก่ แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน EPA 1-8
 • ช่วงเวลาของการส่งเอกสาร ให้สถาบันเป็นผู้ส่งผลการประเมินคืนแก่ราชวิทยาลัย
ช่วงเวลา เอกสารที่ใช้ วัตถุประสงค์
1-30 พ.ค. แบบประเมินแยกแต่ละ EPA (สำเนา) เพือขอรับรองการผ่านชั้นปีที่ 1
  แบบประเมินแยกแต่ละ EPA (สำเนา) เพื่อขอรับรองการผ่านชั้นปีที่ 2
1 -28 ก.พ. แบบประเมินแยกแต่ละ EPA ฉบับจริง เพื่อขอรับรองการผ่านปี 3
1-30 มี.ค. แบบฟอร์มสรุปผลการประมิน EPA1-8 เพื่อขอยื่นสอบบอร์ด

 

เอกสารสรุปผลการประเมิน EPA 1-8

แผนการพัฒนา EPA ที่ยังไม่ผ่านตามขั้นขีดความสามารถ

 

หน้าเว็บย่อย (7): EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7 และ 8