เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

งานวิชาการ
ดูอัพเดทงานวิชาการตามหัวข้อต่างๆ
อัพเดท
ดูอัพเดทข่าวสาร, ประกาศ, กิจกรรม ต่างๆ
หลักสูตร
ดูหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

-

รายนาม

อนุกรรมการล่าสุด

ดูทั้งหมด
ประธานราชวิทยาลัย
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
รองประธานราชวิทยาลัย
ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์
รองประธานราชวิทยาลัย และ ประธานอนุกรรมการวิชาการ
พญ.สายรัตน์ นกน้อย
เลขาธิการ ราชวิทยาลัย และ ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ
เหรัญญิก
นพ.จตุภูมิ นีละศรี
ปฏิคม
พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์
นายทะเบียน
นพ.อรรถกร รักษาสัตย์
ประชาสัมพันธ์
รศ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร
กรรมการบริหารฯ​
นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร
กรรมการบริหารฯ​
น.อ.นพ.ชัยณรงค์ ธีราทร
กรรมการบริหารฯ​
นพ. โรจนศักดิ์ ทองคําเจริญ
กรรมการบริหารฯ​
รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ
กรรมการบริหารฯ​
พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา
กรรมการบริหารฯ​
ผศ.นพ.นนท์ โสวัณณะ
กรรมการบริหารฯ​
พญ.หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล
ดูทั้งหมด