รายนามอนุกรรมการ

หน้าแรก > รายนามอนุกรรมการ
รายนาม

อนุกรรมการล่าสุด

ประธานราชวิทยาลัย
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
รองประธานราชวิทยาลัย
ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์
รองประธานราชวิทยาลัย และ ประธานอนุกรรมการวิชาการ
พญ.สายรัตน์ นกน้อย
เลขาธิการ ราชวิทยาลัย และ ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ
เหรัญญิก
นพ.จตุภูมิ นีละศรี
ปฏิคม
พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์
นายทะเบียน
นพ.อรรถกร รักษาสัตย์
ประชาสัมพันธ์
รศ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร
กรรมการบริหารฯ​
นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร
กรรมการบริหารฯ​
น.อ.นพ.ชัยณรงค์ ธีราทร
กรรมการบริหารฯ​
นพ. โรจนศักดิ์ ทองคําเจริญ
กรรมการบริหารฯ​
รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ
กรรมการบริหารฯ​
พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา
กรรมการบริหารฯ​
ผศ.นพ.นนท์ โสวัณณะ
กรรมการบริหารฯ​
พญ.หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล