EPA 7 และ 8

หน้าแรก > EPA 7 และ 8

EPA 7 และ 8

EPA 7 การทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  (Implement of community project)

ขั้นขีดความสามารถที่ตั้งไว้ :

จากการประเมินนี้จะทำให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  ผู้เรียนจะสามารถ

ทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนได้เอง โดยสามารถขอคำชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ ในบางกรณีที่มีความจำเป็น

EPA 7

EPA 7

 

EPA 8 การทำงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (Research in Family Medicine)

ระดับความสามารถที่ตั้งไว้ :

จากการประเมินนี้จะทำให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อผู้เรียนจบการฝึกอบรมแล้วจะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่สามารถทำงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัวได้แต่ต้องการการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญในบางเรื่อง

EPA 8

EPA 8