EPA 3

หน้าแรก > EPA 3

EPA 3

EPA 3 การดูผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases) 

ขั้นขีดความสามารถที่ตั้งไว้:

จากการประเมินนี้จะทำให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้เรียนจะสามารถให้การดูผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม

EPA 3

EPA 3