EPA 1

หน้าแรก > EPA 1

EPA 1

EPA 1 การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน (Home care for patient and family)

ขั้นขีดความสามารถที่ตั้งไว้ :

จากการประเมินนี้จะทำให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้เรียนจะสามารถให้คำแนะนำผู้อื่นในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้านได้

EPA 1

EPA 1