EPA 6

หน้าแรก > EPA 6

EPA 6

EPA 6

EPA 6 การให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ

(Health education for patient and relatives)


ขั้นขีดความสามารถที่ตั้งไว้ :

จากการประเมินนี้จะทำให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่า เมื่อผู้เรียนจบการฝึกอบรมแล้วจะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่สามารถให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม

EPA 6