EPA 5

หน้าแรก > EPA 5

EPA 5

EPA 5 การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สร้างเสริม ป้องกัน

และฟื้นฟูสุขภาพ (Comprehensive care: treatment, health promotion, disease prevention, rehabilitation)

ขั้นขีดความสามารถที่ตั้งไว้ :

จากการประเมินนี้จะทำให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้เรียนจะสามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สร้างเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุข ภาพได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม

EPA 5

EPA 5