การศึกษาต่อเนื่องด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

หน้าแรก > การศึกษาต่อเนื่องด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษาต่อเนื่องด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

2 การศึกษาต่อด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  (Continuing Education in Family Medicine)

ปรับปรุงล่าสุด 12 มกราคม 2565

ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง 

(Certificate of Medical Proficiency in Palliative Care in Family Medicine) 

เปิดการฝึกอบรมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

สถาบันฝึกอบรม ศักยภาพการฝึกอบรมต่อปี
1 ศูนย์

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 ตำแหน่ง 
2 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

3 ตำแหน่ง 
3 ศูนย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

3 ตำแหน่ง 
4 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 ตำแหน่ง 
5 ศูนย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 ตำแหน่ง 

2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมเวชศาสตร์การเสพติดในเวชศาสตร์ครอบครัว (Certificate of Medical Proficiency in Addiction Family Medicine) 

คาดว่าจะเปิดการฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2565

2.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมการดูแลผู้สูงอายุในเวชศาสตร์ครอบครัว (Certificate of Medical Proficiency in Geriatric Family Medicine) 

คาดว่าจะเปิดการฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566