รายงานเยี่ยมบ้าน

หน้าแรก > รายงานเยี่ยมบ้าน

รายงานเยี่ยมบ้าน

รายงานการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบรายงานการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

 1. ความเป็นมาและความสำคัญ
 2. วัตถุประสงค์ของการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
 3. ข้อมูลทั่วไปของสถานพยาบาล

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการที่ให้การบริบาลด้านเวชปฏิบัติครอบครัว

 1. ข้อมูลของผู้ป่วยที่ศึกษา (index case)
 • Family background: ภูมิลำเนา ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน อุปนิสัย ประวัติการสมรส

Case approach

 • ประวัติการเจ็บป่วย (อาการสำคัญ ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบันและในอดีต)
 • การตรวจร่างกาย (โดยแพทย์ผู้เขียนรายงาน) การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญ
 • การสรุปปัญหาของผู้ป่วย (Problem list)

5.Family census รายละเอียดของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนในบ้านเดียวกัน หรือ เป็นสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการดูแล  ประกอบด้วย

 • ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สิทธิการรักษา รายได้ของแต่ละคนในครอบครัว
 1. Family genogram
 2. แผนที่การเดินทาง จากสถานพยาบาลถึงบ้านผู้ป่วย พร้อมแสดงสถานที่ (landmark) ที่สำคัญ พร้อมระยะทาง
 3. ผังบ้าน : รายละเอียด และภาพประกอบเฉพาะบริเวณที่สำคัญ
 4. Whole person approach

– Biological status

– Psychological status

– Social status

– Spiritual status

 1. Time family flow chart
 2. Family orientation
 • บอกรายละเอียดของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว บุคลิกภาพ อุปนิสัย ค่านิยม ตลอดจนความรู้สึกต่อการเจ็บป่วย ของตนเองและของผู้อื่น
 • อุปนิสัย ผู้ป่วยคิดว่าสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนเป็นอย่างไร สัมพันธภาพระหว่างกันเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไรต่อความเจ็บป่วย
 1. Family as a unit
 • ปัญหาร่างการ จิตใจ สังคม การตรวจร่างการของสมาชิกในครอบครัว และ ความคิด การดูแล และเอาใจใส่ของสมาชิก ต่อผู้ป่วย
 • เป็นการดูภาพรวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัวต่อการปรับตัวต่อโรค เป็น normal function หรือ dysfunctional family อย่างไร ให้อธิบาย
 1. Psycho figure แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

 

14. การเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1

 • วัตถุประสงค์การเยี่ยมบ้าน
 • INHOMESSS
 • สรุปประเด็น/ปัญหาจากการเยี่ยมบ้าน
 • การ Management ที่บ้าน การแก้ไขปัญหาแบบ POMR
 • แผนการติดตาม และการเยี่ยมบ้านครั้งต่อไป

 

15. การเยี่ยมบ้านครั้งต่อๆไป (ไม่ได้กำหนดว่ากี่ครั้ง แต่ต้องแสดงให้เห็นความต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายการดูแลที่กำหนด) ในการเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยตามหัวข้อเหล่านี้

 • วัตถุประสงค์การเยี่ยมบ้านครั้งนั้นๆ
 • สรุปประเด็น/ปัญหาจากการเยี่ยมบ้าน แสดง Progression ของผู้ป่วย
 • การ Management ในครั้งนั้นๆ การแก้ไขปัญหาแบบ POMR
 • แผนการติดตาม และการเยี่ยมบ้านครั้งต่อไป

 

16.แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบ POMR แยกรายปัญหา แสดงการวิเคราะห์ปัญหา การประเมินสภาวะผู้ป่วย และการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมกับทรัพยากร

 • การวินิจฉัยโรค ประเมินโรคและความเจ็บป่วยที่แท้จริงของผู้ป่วย
 • ค้นหาพฤติกรรมเสี่ยง และสาเหตุ
 • การอธิบายการวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา การใช้ยา พยากรณ์โรค การดูแลตนเองของบุคคล ครอบครัว และชุมชน แบบต่อเนื่อง
 • การสืบค้นศักยภาพในการดูแลปัญหาของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
 • การให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนติดตามการรักษา
 • การเขียนบันทึกการรักษา และ/ หรือ การส่งต่อ
 • ข้อมูลที่บ่งถึงการยอมรับการรักษาของผู้ปว่ย

17..สรุปและประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางแผนการรักษาที่เชื่อมโยง ดุลยภาพในการพึ่งบริการสุขภาพ

18.อุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

19.ประโยชน์ที่ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ

20.การวางแผนการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต

21.บทสรุป ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

22.บรรณานุกรม

23.ประวัติผู้เขียน