รายงานวิจัย

หน้าแรก > รายงานวิจัย

รายงานวิจัย

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Full paper : 5 บท มีหัวข้อ ดังนี้

1. บทคัดย่อ (ไทยและอังกฤษ)
2. บทที่1 บทนํา:โครงร่างวิจัยความสําคัญและที่มาของปัญหาจุดประสงค์ของการวิจัย
3. บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
4. บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา
5. บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย
6. บทที่ 5 การอภิปรายผลสรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
7. เอกสารอ้างอิง
8. ภาคผนวก ได้แก่ เอกสารรับรองจริยธรรมวิจัย ใบอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจแนบ แบบสอบถาม/สัมภาษณ์การเก็บข้อมูล ร่วมด้วย)

คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ ขอส่งหนังสือเกณฑ์การประเมินรายงานวิจัย เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้สนใจสมัครสอบวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อใช้อ้างอิงในการผลิตงานวิจัยเพื่อส่งสอบบอร์ด

เนื้อหาประกอบด้วย

1.คุณลักษณะของงานวิจัยที่ส่งสอบบอร์ด

2.เกณฑ์การประเมินรายงานวิจัย ที่ใช้ในการประเมินจริง

3.ตัวอย่างวารสารภายในประเทศที่รับตีพิมพ์ เพื่อเป็นทางเลือกในการส่งตีพิมพ์

 

โดยมีเนื้อหาดังนี้

เกณฑ์การประเมินรายงานวิจัยฯ