มคว 3

หน้าแรก > มคว 3

มคว 3

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.)

มคว.3: รายงานการประเมินตนเอง

แพทยสภา รับรองการผ่านการประเมิน มคว.3 ของแต่ละสถาบันดังนี้

วค.121 เวชศาสตร์ครอบครัว (Hospital Based Training)

ลำดับ รหัส รายชื่อสถาบันฝึกอบรม  หนังสือรับรองจากแพทยสภา
1 101 คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

https://drive.google.com/file/d/1k2DAiJjB6_qIhaqPuQquVX69vC5Vx4vq/view?usp=sharing 
2 102 คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://drive.google.com/file/d/1xoHqUA2IfEyx1SCseCuxR9Tz-dUIy7XT/view?usp=sharing
3 103 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://drive.google.com/file/d/1hcSmX7omIAgnpK9FZmoWUW7dd2OrP_Ue/view?usp=sharing 
4 104 คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

https://drive.google.com/file/d/1FVe4Vx4tgAV0ceV6zZTjSgvgrOmmk_GC/view?usp=sharing
5 105 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6 106 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://drive.google.com/file/d/1-BrtnU1weyeLfzTF6ysIBIk5B_0YDu0A/view?usp=sharing
7 107 กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

https://drive.google.com/file/d/1I5fM4acFpUf6ToM89Ph9aJZfbmvI6ybO/view?usp=sharing
8 109 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1qi13jWTc6-stciDJUp-6rNVv6WD4hTYE/view?usp=sharing
9 110 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
https://drive.google.com/file/d/1gRP3KrGqDX5W7BlvYcBC0Me1TmrH67SB/view?usp=sharing
10 111 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

https://drive.google.com/file/d/1PCFdqt7tdu0RY5k7RX7TkS9pctpMqY4i/view?usp=sharing
11 119 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช https://drive.google.com/file/d/13kQ3ccfrJej6tDZFtnRy1UA_dNiNHbpi/view?usp=sharing
12 121 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา https://drive.google.com/file/d/1DeaNyHS5GAWzCM6c7aLTgEnwaai40goR/view?usp=sharing
13 122 โรงพยาบาลตำรวจ https://drive.google.com/file/d/1HkYQIkI15MdQ7ek4U03R2vHPAKvh5DAS/view?usp=sharing
14 127 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รพ.ชลประทาน https://drive.google.com/file/d/1ofduzDTe2wMcteQqSaroUMJgxQb04cqp/view?usp=sharing
15 202 กพ-โรงพยาบาลราชวิถี https://drive.google.com/file/d/1OkvyoJyYBtpdUl6Oq-OWk6S-lllwQYOT/view?usp=sharing
16 203 โรงพยาบาลเลิดสิน** https://drive.google.com/file/d/1haVVLUgwSjcN6VU_kdZkQvLnaU402H5l/view?usp=sharing
17 215 สป-โรงพยาบาลขอนแก่น https://drive.google.com/file/d/1AK-KFj1N3y8J-_i0HtgomI0Y6UNgGpzK/view?usp=sharing
18 217 สป-โรงพยาบาลชลบุรี https://drive.google.com/file/d/106Ih-GzRortGCH9jxc9kcFLlMHbOMv3q/view?usp=sharing
19 218 สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ https://drive.google.com/file/d/1XvFRCRqnaPQR_iNUg9hfE7R-71aPdWi2/view?usp=sharing
20 219 โรงพยาบาลนครพิงค์* https://drive.google.com/file/d/1Z_WfKCbLi3RNct0N6bjlpAl740uTrt6a/view?usp=sharing
21 220 สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา https://drive.google.com/file/d/1wS2ho8JsAtdPFYW5q9lVMBCskaQodviF/view?usp=sharing
22 222 สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก https://drive.google.com/file/d/1Kb6fk4HZ_00fwRx2HxQHtWBzLmXMqsQu/view?usp=sharing
23 224 สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา https://drive.google.com/file/d/1u3Boml3oUkPCbPdOLm-pt1–6bzfyHyu/view?usp=sharing
24 230 สป-โรงพยาบาลลำปาง
25 232 สป-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ https://drive.google.com/file/d/1ZjTTxu6HvFCPnwxrAPc0IXBrDYS2wQNp/view?usp=sharing
26 235 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี https://drive.google.com/file/d/1XbsY-9IbHESae93e_07WUScWcENkrzsZ/view?usp=sharing
27 236 สป-โรงพยาบาลสุรินทร์ https://drive.google.com/file/d/1ZS2ALVDtFTjhZmCsgH4mI_pyLYv9uHdU/view?usp=sharing
28 237 สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ https://drive.google.com/file/d/1QD-ejEvlh5dZCaWVMDd-5o-susv9tTcW/view?usp=sharing
29 238 สป-โรงพยาบาลอุดรธานี https://drive.google.com/file/d/1oSuurokKozJbxxwmP_fd2TqtjVXL251i/view?usp=sharing
30 245 สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์ https://drive.google.com/file/d/11hzw0a7PmyGWI3VkECWVmGCdQhcWr8Oe/view?usp=sharing
31 247 สป-โรงพยาบาลตรัง https://drive.google.com/file/d/1ewT-tY8-TSQd4xcqU3lSrP1l4Yx48qDB/view?usp=sharing
32 248 สป-โรงพยาบาลอำนาจเจริญ https://drive.google.com/file/d/1tVAjOTEV2yKIVqnbLr1voOZOogw8cUSL/view?usp=sharing
33 249 สป-โรงพยาบาลศรีสะเกษ https://drive.google.com/file/d/1KRW0JwwL-vI2-ChJN2bu4Afa7IbxX2am/view?usp=sharing
34 251 สป-โรงพยาบาลสกลนคร
35 252 สป-โรงพยาบาลสงขลา https://drive.google.com/file/d/1RMLs_kLKF9JFKL-xWSjaGSWqMCtrRCl1/view?usp=sharing
36 254 สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต https://drive.google.com/file/d/1y18hf8YfMmC-O2bsygPlDO9jn4dCIFWH/view?usp=sharing
37 261 โรงพยาบาลลำพูน* https://drive.google.com/file/d/1qBBn5172vjurfI2Fg-cw2Vb1wAKmk7vl/view?usp=sharing

วค.122 เวชศาสตร์ครอบครัว (Community Based Training)

ลำดับ รหัสสถาบัน รายชื่อสถาบันฝึกอบรม  หนังสือรับรองจากแพทยสภา
1 106 เครือข่าย-คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://drive.google.com/file/d/1B1gZiGgf8xQq9Jdws2XZ8F4Z1ELpPneJ/view?usp=sharing
2 110 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://drive.google.com/file/d/1fjdU2cYJpPu9CV5L0EMa9Ke_lHU4V3x3/view?usp=sharing
3 112 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา https://drive.google.com/file/d/1czLMB4hXgqBR8lr0BMLeGbTu9C40QyFx/view?usp=sharing
4 215 สป-โรงพยาบาลขอนแก่น https://drive.google.com/file/d/1rTf522JU55Vhfjfh8sZ5gc0Q3An95Inh/view?usp=sharing
5 217 สป-โรงพยาบาลชลบุรี https://drive.google.com/file/d/1ZEkNAA8itwE5My-s_UF9wWqa_juCkrUE/view?usp=sharing
6 218 สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ https://drive.google.com/file/d/1uSsSK9UrCUgC1mAnep2hP1g6KkGFYdvf/view?usp=sharing
7 219 สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ https://drive.google.com/file/d/1Z_WfKCbLi3RNct0N6bjlpAl740uTrt6a/view?usp=sharing
8 220 สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา https://drive.google.com/file/d/1TjkTMPs2DI9O3xuJcts1cJIXlw3gmfyg/view?usp=sharing
9 221 สป-โรงพยาบาลพระปกเกล้า
10 222 สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช https://drive.google.com/file/d/1DtGsedfGgaJIrLEON1_KpCey1hJnYXig/view?usp=sharing
11 223 สป-โรงพยาบาลพุทธโสธร
12 224 สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา https://drive.google.com/file/d/1Y1hDV9S-LrJQm3URQCQJHvBuSSLhmgtw/view?usp=sharing
13 226 สป-โรงพยาบาลมหาสารคาม https://drive.google.com/file/d/1j0ETAJ9IOQtFFcXzrnSJhGdzOhFWT4wY/view?usp=sharing
14 229 สป-โรงพยาบาลราชบุรี
15 230 สป-โรงพยาบาลลำปาง https://drive.google.com/file/d/10s9G1nSbCKAJeByVIBW0i6yzNuGYA_CE/view?usp=sharing
16 222 สป-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ https://drive.google.com/file/d/10s9G1nSbCKAJeByVIBW0i6yzNuGYA_CE/view?usp=sharing
17 233 สป-โรงพยาบาลสระบุรี https://drive.google.com/file/d/10TQ1JIliJS09wV98c0mqTmeYQrEau_RO/view?usp=sharing
18 235 สป-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
19 236 สป-โรงพยาบาลสุรินทร์
20 237 สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ https://drive.google.com/file/d/1uRYMwE5YxnCjRPf_2GGgD9Ybm7nZPneP/view?usp=sharing
21 238 สป-โรงพยาบาลอุดรธานี https://drive.google.com/file/d/1Px6eR4aU5SNZNsJ2FKMK4l6FZ8iL4aHN/view?usp=sharing
22 244 สป-โรงพยาบาลยะลา
23 245 สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์ https://drive.google.com/file/d/1UUSROhIhHIvLmSLecpEOjY_QceHQ3aWN/view?usp=sharing
24 247 สป-โรงพยาบาลตรัง https://drive.google.com/file/d/1xU4PItnhZyOcU8PIuisUJfI6wuPC5_Rz/view?usp=sharing
25 248 สป-โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
26 249 สป-โรงพยาบาลศรีสะเกษ https://drive.google.com/file/d/113Lg5r6Hrc0F30MB4QZya0fZpie2-ErK/view?usp=sharing
27 252 สป-โรงพยาบาลสงขลา https://drive.google.com/file/d/1XD3lBrwcQ4SjvJIITdx5wQmkZTS-AqoN/view?usp=sharing
28 253 สป-โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ https://drive.google.com/file/d/10jJ56XfK0Ixpo043ILgpTy31LCegdPRd/view?usp=sharing
29 254 สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต https://drive.google.com/file/d/1WqQtahZ7wN5avQY7_kPMeV-8Ok_4tuEB/view?usp=sharing
30 255 สป-โรงพยาบาลกำแพงเพชร https://drive.google.com/file/d/1vlJuOv4VRhgCdL1-Jlef0-pvjdth997t/view?usp=sharing
31 256 สป-โรงพยาบาลแพร่ https://drive.google.com/file/d/1Z1SEFKBOEUtnrfkljZF_JzicGuJMssxn/view?usp=sharing
32 257 สป-โรงพยาบาลนราธิวาส
33 258 สป-โรงพยาบาลน่าน
36 261 สป-โรงพยาบาลลำพูน https://drive.google.com/file/d/1MKOoA06-cPjZrkrEbwHqKQ3nTo_rg8Fn/view?usp=sharing
37 262 สป-โรงพยาบาลวารินชำราบ https://drive.google.com/file/d/1N7nEz3hLL3kSKnSfBzola7yyXef0JzDa/view?usp=sharing