หลักสูตร

หน้าแรก > หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรม

มี 1 หลักสูตร 2 แผนการฝึกอบรม

วค121 แผน Hospital based training

วค122 แผน Community based training

 

วค121 แผน Hospital based training

-สำหรับ แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์พี่เลี้ยง ที่ฝึกอบรมแผน hospital-based (เดิมเรียก formal training)

-แพทย์ประจำบ้าน ลงทะเบียนตอนสมัคร

-แพทย์ใช้ทุน แพทย์พี่เลี้ยง ลงทะเบียนระหว่างเพิ่มพูนทักษะ

วค122 แผน Community based training

-สำหรับ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ที่ฝึกอบรมแผน community-based (เดิมเรียก inservice training)

-แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบ ลงทะเบียนระหว่างเพิ่มพูนทักษะ หลังการยืนยันรายชื่อของกระทรวงสาธารณสุข

แผน Hospital based training

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1)

แผน Community based training

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับแพทย์ผู้ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ

ซึ่งปรับจากจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1)

ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน

*** New*** มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 1 (มคว.1)สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวพ.ศ.2565 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม มคว.1 

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 1 (มคว.1)สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวพ.ศ.2562ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวพ.ศ.2561ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

การเรียนรู้ โดยชุดการเรียนรู้ สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (FM modular learning) 

แบบรับรองประสบการณ์การเรียนรู้ โดยชุดการเรียนรู้ (Modular learning) 

แบบบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ ตามชุดการเรียนรู้