กรรมการตรวจประเมินงานวิจัย

หน้าแรก > กรรมการตรวจประเมินงานวิจัย

กรรมการตรวจประเมินงานวิจัย

คณะกรรมการตรวจงานวิจัย

ผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

คณะกรรมการ

 1  รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ  15  พญ.สุภัค สงวนทรัพย์
2  รศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์  16  ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ
ผศ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์  17  รศ.พญ.ธัญญารัตน์ อโนทัยสินทวี
4  รศ.พญ.นลินี ยิ่งชาญกุล  18  ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ
5  พญ.นิศาชล เดชเกรียงไกรกุล  19  รศ.พญ.วริสรา ลุวีระ
6  รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์  20  รศ.พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์
7  ผศ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์  21  รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
8  ผศ.พญ.นิดา บัววังโป่ง 22  รศ.ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร
9  นพ.กฤษฎิ์ ทองบรรจบ 23  ดร.นพ.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ
10  พญ.พัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว
11  พ.อ.หญิง รศ.พญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ
12  พ.ท.นพ.กุลเชษฐ์ เกษะโกมล
13  ผศ.พญ.มยุรี พิทักษ์ศิลป์
14  ผศ.นพ.นนท์ โสวัณณะ

หน้าที่