กรรมการตรวจประเมินงานวิจัย

หน้าแรก > กรรมการตรวจประเมินงานวิจัย

กรรมการตรวจประเมินงานวิจัย

คณะกรรมการตรวจงานวิจัย

ผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

คณะกรรมการ

 1  รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ  15  ผศ.นพ.นนท์ โสวัณณะ 
2  ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์  16  พญ.สุภัค สงวนทรัพย์ 
3  ผศ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์  17  ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ 
4  ผศ.พญ.นลินี ยิ่งชาญกุล  18  รศ.พญ.ธัญญารัตน์ อโนทัยสินทวี 
5  อ.พญ.นิศาชล เดชเกรียงไกรกุล  19  ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ 
6  รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์  20  ผศ.พญ.วริสรา ลุวีระ 
7  ผศ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์  21  ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ 
8  รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์  22  อ.นพ.พรรษ โนนจุ้ย 
9  อ.นพ.อัศวิน โรจนสุมาพงศ์  23  รศ.พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ 
10  นพ.กฤษฎิ์ ทองบรรจบ  24  รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ 
11  พญ.พัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว  25  ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร 
12  พ.อ.ผศ.พญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ  26  ดร.นพ.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ 
13  พ.ท.นพ.กุลเชษฐ์ เกษะโกมล  27  นพ.ฉันท์ชนก อร่ามรัตน์ 
14  พ.ท.พญ.สุภัชฌา เก่งพานิช  28  พญ.นิดา บัววังโป่ง 

หน้าที่

  • เป็นกรรมการประเมินงานวิจัย ของผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจาปี 2565 จนแล้วเสร็จ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินงานวิจัย