คณะทำงานดำเนินการจัดการสอบ

หน้าแรก > คณะทำงานดำเนินการจัดการสอบ

คณะทำงานดำเนินการจัดการสอบ

คณะทำงานดำเนินการจัดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ​ และวุฒิบัตรฯ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2565

ประธาน

1 แพทย์หญิงวิศรี วายุรกุล

รองประธาน

2 แพทย์หญิงพัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ

คณะทำงาน

3 นายแพทย์ชัยณรงค์ ธีราทร

4 นายแพทย์วราวุธ กุลเวชกิจ

5 นายแพทย์อาคม บุญเลิศ

6 แพทย์หญิงสุทธิ์ศรี กอแก้ววิเชียร

7 แพทย์หญิงวิชุดา จิรพรเจริญ

8 แพทย์หญิงสาวิตรี ตันเจริญ

9 นายแพทย์ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์

10. แพทย์หญิงบุญญาพร ดำรงค์ธวัช 

11. แพทย์หญิงชนิกานต์ วงศ์ประเสริฐสุข

12. นายแพทย์เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล 

คณะทำงานและเลขานุการ

13. นายแพทย์อาทิตย์ ชัยธนสาร

หน้าที่

  • กำหนดตารางแจกแจงข้อสอบ (table of specification)

  • ดำเนินการขอข้อสอบ คัดเลือก และกลั่นกรองข้อสอบทั้งข้อสอบข้อเขียน และข้อสอบภาคปฏิบัติ

  • กำกับ ดูแล กระบวนการผลิตข้อสอบ

  •  รับผิดชอบการจัดกรรมการอ่านรายงานวิจัย รายงานโครงการชุมชนและรายงานการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

  • ดำเนินการจัดสอบในวันสอบจริงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • รวบรวมคะแนน และนำเสนอผลการสอบแก่คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ

  • หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ ตามที่ประธานราชวิทยาลัยฯ มอบหมาย

คำสั่งแต่งตั้ง