คณะทำงานดำเนินการจัดการสอบ

หน้าแรก > คณะทำงานดำเนินการจัดการสอบ

คณะทำงานดำเนินการจัดการสอบ

คณะทำงานดำเนินการจัดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ​ และวุฒิบัตรฯ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2566

ประธาน

1 แพทย์หญิงวิศรี วายุรกุล

รองประธาน

2 พ.อ.หญิง พญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ

คณะทำงาน

3 นอ.นพ.ชัยณรงค์ ธีราทร

4 นายแพทย์วราวุธ กุลเวชกิจ

5 นายแพทย์อาคม บุญเลิศ

6 แพทย์หญิงสุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร

7 แพทย์หญิงวิชุดา จิรพรเจริญ

8 แพทย์หญิงสาวิตรี ตันเจริญ

9 นายแพทย์ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์

10. แพทย์หญิงบุญญาพร ดำรงค์ธวัช 

11. นายแพทย์นฤชา โกมบสุรเดช

12. แพทย์หญิงอรอนงค์ ชนะจรัลวิทย์

13. นายแพทย์สุทธิวัฒน์ ขุมเงิน

14. แพทย์หญิงบาศมน มโนมัยพิบูลย์

คณะทำงานและเลขานุการ

15. นายแพทย์อาทิตย์ ชัยธนสาร

หน้าที่

  • กำหนดตารางแจกแจงข้อสอบ (table of specification)

  • ดำเนินการขอข้อสอบ คัดเลือก และกลั่นกรองข้อสอบทั้งข้อสอบข้อเขียน และข้อสอบภาคปฏิบัติ

  • กำกับ ดูแล กระบวนการผลิตข้อสอบ

  • รับผิดชอบการจัดกรรมการอ่านรายงานวิจัย รายงานโครงการชุมชนและรายงานการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

  • ดำเนินการจัดสอบในวันสอบจริงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • รวบรวมคะแนน และนำเสนอผลการสอบแก่คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ

  • หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ ตามที่ประธานราชวิทยาลัยฯ มอบหมาย

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบฯ ปี 2566
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบฯ​ ปีที่ผ่านมาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบฯ ปี 2565