สถิติการฝึกอบรม

หน้าแรก > สถิติการฝึกอบรม

สถิติการฝึกอบรม

สถิติการฝึกอบรม

จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

ปีสอบบอร์ด อว. วว. อว. + วว.
แพทย์ประจำบ้าน ISVT 2 ISVT 3 รวม วว.
2542
2543 18 18
2544 186 186
2545 รุ่น 1 1658 9 9 1667
2546รุ่น 2 2532 16 16 2548
2547 รุ่น 3 1736 54 54 1790
2548 รุ่น 4 7 71 71 78
2549 รุ่น 5 11 52 52 63
2550 รุ่น 6 8 29 29 37
2551 รุ่น 7 33 18 18 51
2552 รุ่น 8 16 16 16 32
2553 รุ่น 9 16 13 13 29
2554 รุ่น 10 23 14 14 37
2555 รุ่น 11 12 24 9 33 45
2556 รุ่น 12 6 20 24 44 50
2557 รุ่น 13 17 15 17 32 49
2558 รุ่น 14 10 27 15 36 78 88
2559 รุ่น 15 4 20 10 31 61 65
2560 รุ่น 16 17 29 59 88 105
2561 รุ่น 17 32 40 96 136 168
2562 รุ่น 18 21 63 82 145 166
รวม 6363 530 75 222 773 7272