สถิติการฝึกอบรม

หน้าแรก > สถิติการฝึกอบรม

สถิติการฝึกอบรม

สถิติการฝึกอบรม

จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

ปีสอบบอร์ด หนังสืออนุมัติ วุฒิบัตร

รวมทั้งหมด
แพทย์ประจำบ้าน

(วค. 121)

ISVT 2 ISVT 3 วค 122 รวมวุฒิบัตร
2542
2543 18 18
2544 186 186
2545 รุ่น 1 1658 9 9 1667
2546รุ่น 2 2532 16 16 2548
2547 รุ่น 3 1736 54 54 1790
2548 รุ่น 4 7 71 71 78
2549 รุ่น 5 11 52 52 63
2550 รุ่น 6 8 29 29 37
2551 รุ่น 7 33 18 18 51
2552 รุ่น 8 16 16 16 32
2553 รุ่น 9 16 13 13 29
2554 รุ่น 10 23 14 14 37
2555 รุ่น 11 12 24 9 33 45
2556 รุ่น 12 6 20 24 44 50
2557 รุ่น 13 17 15 17 32 49
2558 รุ่น 14 10 27 15 36   78 88
2559 รุ่น 15 4 20 10 31   61 65
2560 รุ่น 16 17 29 59   88 105
2561 รุ่น 17 32 40 96   136 168
2562 รุ่น 18 21 63 117 180 201
2563 รุ่น 19  39  83    140  223 262 
2564 รุ่น 20  33 88    177  265 298 
2565 รุ่น 21   22 75      119 194 216
รวม 6457 776 75 222  553 1626 8083

Update ล่าสุด วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565