ประกาศเรื่องการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม ประกาศนียบัตรฯ การดูแลแบบประคับประคอง

หน้าแรก > ประกาศเรื่องการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม ประกาศนียบัตรฯ การดูแลแบบประคับประคอง

ประกาศเรื่องการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม ประกาศนียบัตรฯ การดูแลแบบประคับประคอง

 เนื่องด้วยแพทยสภาโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้อนุมัติการเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดรายละเอียดของวิธีการและเกณฑก์ารขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยมี รายละเอียดดังนี้

ประกาศเรื่องการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม

แบบฟอร์มการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม

แบบฟอร์มการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรม รูปแบบ word

หลักสูตร FMPC

ทั้งนี้สถาบันที่ประสงค์จะเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถส่งแบบฟอร์มคำขอมายังราชวิทยาลัยฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่องอื่นๆ