ปรับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ

สืบเนื่องจาก แพทยสภามีมติให้ปรับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 นั้น คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ จึงได้ทำการเลื่อนเวลา และปรับรูปแบบการสอบ เป็นดังนี้