แบบสำรวจการคงอยู่และการกระจายตัวของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย

หน้าแรก > แบบสำรวจการคงอยู่และการกระจายตัวของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย

แบบสำรวจการคงอยู่และการกระจายตัวของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย

ขอความร่วมมือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทุกท่านตอบแบบสำรวจ

เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
จาก ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ขอความร่วมมือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทุกท่าน ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ
ตอบแบบสำรวจการคงอยู่และการกระจายตัวของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ช่วยกันพัฒนาให้เกิดฐานข้อมูลที่แสดงการกระจาย
สถานการณ์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในปัจจุบัน และนำไปสู่การพัฒนางานเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทยต่อไป

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้จะเก็บไว้เป็นความลับ ใช้ในการติดต่อสื่อสารเท่านั้น ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

การสำรวจครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ thaifmconnect (app sheet) ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลแพทย์fmในพื้นที่ได้

การสำรวจนี้เป็นการสำรวจภายใต้ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หากมีข้อกังวลหรือสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ โทร0885609932 นายทะเบียน ราชวิทยาลัยฯ

ตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
https://forms.gle/cftLAAZSQqwbRJK29

เรื่องอื่นๆ