ผู้ที่ได้รับรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ ปี 2566

หน้าแรก > ผู้ที่ได้รับรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ ปี 2566

ผู้ที่ได้รับรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ ปี 2566

คลิปวิดีโอ >>> 20 ปี เวชศาสตร์ครอบครัว <<<

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านบริหาร

1.นายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ
“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนักบริหาร ที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนางานเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งในระดับพื้นที่ในเขตสุขภาพและระดับประเทศ”

https://youtu.be/q7Qrlej5qaM?si=SL6fs3hMOyHaADux 

 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านวิชาการ

1.แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล
“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการ บริหาร บริการในพื้นที่ และมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดการฝึกอบรมและเครือข่ายสถาบันที่เข้มแข็งในเขตสุขภาพที่ 12”
https://youtu.be/ha5zf0JeKQo?si=ZRIm4YQfjTqx0DpV

2.พันเอกหญิงรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ
“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีความสำคัญในการร่วมพัฒนาและดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว”

https://youtu.be/03l-qwjY9Xk?si=dsG_Uj77OUXJ0ocN

 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านบริการ

1.นายแพทย์อนุชิต หิรัญกิตติ
“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลวารินชำราบผู้สร้างเครือข่ายสุขภาพและพัฒนางานในพื้นที่แบบไร้รอยต่อจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นต้นแบบในระดับเขตสุขภาพ”

https://youtu.be/oaeLBrSvG0w?si=_xSq6se-dM4L0f6o 

2.ผู้ช่ายศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงสิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์
“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดาวรุ่งแห่งเมืองสุรินทร์ ผู้มีความกระตือรือร้นพัตนาตนเองอย่างต่อเนื่องเปรียบเหมือนน้ำไม่เต็มแก้ว เก่งงาน เก่งคน เก่งบริหาร

https://youtu.be/Uy_MLhbI3bk?si=yDpknm-DW6LNfk5H

 

นวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น

1.แพทย์หญิงจัสมี โนะ
“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนางานในปฐมภูมิพื้นที่ งานสุขภาพชายแดนงานผู้สูงอายุ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์”

https://youtu.be/t_Ye69jGT1M?si=lE4BxbfhTCp5vfic

2.แพทย์หญิงปรีชญา เติมพรเลิศ
“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรุ่นใหม่มุ่งมั่น ขยันบรรจบ ครบเครื่องในการพัฒนางานเวชศาสตร์ครอบครัวและปฐมภูมิในพื้นที่ รวมไปถึงการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในจังหวัดเลย”

https://youtu.be/agdLdhGXtRQ?si=xYTng-zeMIdIGfvA

เรื่องอื่นๆ