มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2565

หน้าแรก > มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2565

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2565

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2565
ขณะนี้ได้ผ่านการรับรองจากแพทยสภาแล้ว

ขอให้สถาบันทุกแห่ง ดำเนินการปรับ มคว.2 ของสถาบัน ส่งมายังราชวิทยาลัยภายในเดือน กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อเข้ารับการประเมิน
ราชวิทยาลัยฯ​ จะดำเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการประเมินสถาบันเพื่อดำเนินการตรวจประเมิน มคว.2
คณะกรรมการฯ จะตรวจ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับแก้ให้สมบูรณ์
สถาบันจะต้องผ่านการรับรอง มคว.2 ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ตามที่แพทยสภากำหนด

Download มคว.1 พ.ศ.2565 >>> https://drive.google.com/drive/folders/1CxlqNrZ7nIfMlvo0rx7gk1JY0tjbke-n?usp=sharing <<<

*** แก้ไขตัวสะกดเพิ่มเติม กรกฏาคม 2565 ***

เรื่องอื่นๆ