กำหนดการสอบ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ และสอบเก็บคะแนนส่วนข้อเขียนสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

หน้าแรก > กำหนดการสอบ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ และสอบเก็บคะแนนส่วนข้อเขียนสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

กำหนดการสอบ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ และสอบเก็บคะแนนส่วนข้อเขียนสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

กำหนดการสอบ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2565 และ สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ผู้มีสิทธิเข้าสอบเก็บคะแนนส่วนข้อเขียน

กำหนดการสอบ 65

เรื่องอื่นๆ