เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-conference Workshop "Family Medicine & Research" (โดย FMAC)

หน้าแรก > เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-conference Workshop “Family Medicine & Research” (โดย FMAC)

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-conference Workshop “Family Medicine & Research” (โดย FMAC)

เชิญชวนผู้สนใจเกี่ยวกับการวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-conference Workshop
“Family Medicine & Research”

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566  ณ  โรงแรม Grand Richmond นนทบุรี
(ก่อนการประชุม NCFM 1 วัน และสถานที่เดียวกัน)

พบกับการนำเสนอ
>> พัฒนาการของงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และระบบบริการปฐมภูมิและศูนย์วิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว (FMAC) ของราชวิทยาลัยฯ
>>แนวทางการสนับสนุนการวิจัย โดยเครือข่ายศูนย์วิจัยเวชศาสตร์ครอบครัว 4 ภาค
>>Workshop ทักษะการทำวิจัยและเขียนรายงานวิจัย

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน  ค่าลงทะเบียน 1000 บาท

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่  https://thaincfm.com/home_ws.php

จัดการอบรมโดย
ศูนย์วิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine Academic Center: FMAC)

 

กำหนดการอบรม

เรื่องอื่นๆ

Figthing against COVID-19 through the Value of Family Medicine & Primary Health Care

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท […]

อ่านต่อ...