วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว (PCFM)

หน้าแรก > วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว (PCFM)

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว (PCFM)

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว (PCFM)

วารสารราย 4 เดือน จัดทำโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยและสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว และภาคี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

เรื่องอื่นๆ