การปรับเปลี่ยนการสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ ปี 2564

หน้าแรก > การปรับเปลี่ยนการสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ ปี 2564

การปรับเปลี่ยนการสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ ปี 2564

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย เรื่อง การปรับเปลี่ยนการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาตร์ครอบครัว ประจำปี 2564 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศปรับการสอบ 64

หนังสือถึงสถาบัน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 64

เรื่องอื่นๆ