หลักสูตรระยะสั้น เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 17

หน้าแรก > หลักสูตรระยะสั้น เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 17

หลักสูตรระยะสั้น เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 17

อบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” 

ปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 17

 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ”  ปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 17 จำนวน 50 คน โดยมีค่าอบรมตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) คนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ตามกำหนดการ ดังนี้

รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 18 สิงหาคม 2564  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

Module 1  วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564                  Module 2  วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564

Module 3  วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2564                  Module 4  วันที่ 16-18 สิงหาคม 2564

*****ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ได้รับงบสนับสนุนการลงทะเบียนจากสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ให้แก่แพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 50 ทุน แพทย์ที่สังกัดกระทรวงฯ สามารถ ลงทะเบียนเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนฯ ที่ https://forms.gle/kRqaXD1xfFH5xZWx6

หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 9 เมษายน 2564 ทาง Website ราชวิทยาลัยฯ thaifammed.org

โครงการอบรมระยะสั้น PCC รุ่น 17 2564

หนังสือขออนุมัติแพทย์สังกัด กสธ.อบรม pcc 17 (ผอ

หนังสือขอเชิญแพทย์ร่วมอบรม pcc 17 (คณบดีและหน

 

– หนังสือเชิญแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

– หนังสือเชิญแพทย์สังกัดอื่น

เรื่องอื่นๆ