รายชื่อผู้มีตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย

หน้าแรก > รายชื่อผู้มีตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีตำแหน่งวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

ปรับปรุงล่าสุด 12 มกราคม 2565 โดย ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

 

3.1 ศาสตราจารย์ (ศ.)

ปัจจุบันยังไม่มีศาสตราจารย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย

3.2 รองศาสตราจารย์ (ร.ศ.)

 

เกษม  อุตวิชัย, รศ.นพ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email:

ปราณี  พลังวชิรา, รศ.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล

Email: pranee.pal@mahidol.ac.th

ปัทมา โกมุทบุตร, รศ.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email: patamagomut@gmail.com

ธัญญรัตน์  อโนทัยสินทวี, รศ.ดร.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล

Email: thunyarat.ano@mahidol.ac.th

 

พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ,พ.อ.หญิง รศ.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์, รศ.นพ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email: plerttra@med.cmu.ac.th

รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ, รศ.นพ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email: ruaphant@med.cmu.ac.th

วิชุดา  จิรพรเจริญ, รศ.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email: wichuda131@yahoo.com

สรญา แก้วพิทูลย์, รศ.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Email: 

สุรินทร์  จิรนิรามัย, รศ.นพ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email: sjiranir@med.cmu.ac.th

อนวัช วิเศษบริสุทธิ์, รศ.นพ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email: dr.anawat@hotmail.com

อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์, รศ.นพ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Email: apichai.wa@wu.ac.th

3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผ.ศ.)

กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์, ผศ.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email: kanokporn.pinyopo@cmu.ac.th

กนกพร  สุขโต, ผศ.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล

Email: kanokporn.suk@mahidol.ac.th

กฤษณะ สุวรรณภูมิ, ผศ.นพ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email: krishna.s@psu.ac.th 

กิติพล  นาควิโรจน์, ผศ.นพ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล

Email: kittiphon.nag@mahidol.ac.th

จิตติมา  บุญเกิด, ผศ.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล

Email: chitima.amo@mahidol.ac.th

ธารินทร์ เพ็ญวรรณ, ผศ.นพ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Email: tharin.ph@wu.ac.th

ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์, ผศ.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email: 

นลินี ยิ่งชาญกุล, ผศ.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email: nalineey@hotmail.com

สายพิณ หัตถีรัตน์, ผศ.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล

Email: saipin.hat@mahidol.ac.th

สีขาว เชื้อปรุง, ผศ.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Email: 

แสงศุลี  ธรรมไกรสร, ผศ.พญ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล

Email: sangsulee.tha@mahidol.ac.th

อภินันท์  อร่ามรัตน์, ผศ.ดร.นพ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email:

อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ, ผศ.นพ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email:

 

สำหรับอาจารย์ที่ต้องการ Update ข้อมูล ให้ส่ง e-mail มายังราชวิทยาลัยที่ thaifmsci@gmail.com`