มคว - ที่ปรึกษา MedEd

หน้าแรก > มคว – ที่ปรึกษา MedEd

มคว – ที่ปรึกษา MedEd

ที่ปรึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษา

คุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษา

1 หลักสูตรเกี่ยวกับแพทยศาสตรศึกษา (Diploma / Master / PhD) ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี ทั้งจากภายในประเทศหรือต่างประเทศ

ตัวอย่าง

– Master of Medical Education, University of Dundee

– Master of Science in Medical Education, Cardiff University

– Essential Course in Medical Education (ECME), สบพช., กระทรวงสาธารณสุข

2 หลักสูตรต่อยอดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี ทั้งจากภายในประเทศหรือต่างประเทศ

ตัวอย่าง

– Academic Fellow in Family Medicine, University of Toronto

ภาคเหนือ

1 รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติ:

Master of Science in Medical Education (Cardiff University)

Email: wichudaj131@gmail.com

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 24/12/2561 ทางโทรศัพท์)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติ:

Master in Medical Education (University of Dundee)

Email: pattapong2050@yahoo.com

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 24/12/2561 ทางโทรศัพท์)

2 นพ.พิภพ จิตรนำทรัพย์

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

คุณสมบัติ:

Academic Fellow in Family Medicine (University of Toronto)

Email: pipopechit@gmail.com

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 25/12/2561 ทางโทรศัพท์)

3 พญ.นิสิตา นาทประยุทธ์

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

คุณสมบัติ:

– Essential Course in Medical Education (ECME), สบพช., กระทรวงสาธารณสุข

Email: msnisita@gmail.com

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 24/12/2561 ทาง Line)

4 นพ.อภิชาติ เอกัคคตาจิต

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลบุรีรัมย์

คุณสมบัติ:

– Essential Course in Medical Education (ECME), สบพช., กระทรวงสาธารณสุข

Email: apichart.ek@cpird.in.th

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 02/02/2562)

5 พญ.พรรณทิพา สังฆฤทธิ์

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

คุณสมบัติ:

– Essential Course in Medical Education (ECME), สบพช., กระทรวงสาธารณสุข

Email: yeemaple@gmail.com

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 02/02/2562)

ภาคกลางและตะวันออก

1 ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติ:

– Academic Fellow in Family Medicine (University of Toronto)

Email: saipin.hat@mahidol.ac.th

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 24/12/2561 ทางโทรศัพท์)

2 นพ.ปกรณ์ ทองวิไล

กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ:

– Academic Fellow in Family Medicine (University of Toronto)

Email: thongwilai@hotmail.com

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 24/12/2561 ทางโทรศัพท์)

3 พญ.วิศรี วายุรกุล

สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ:

– Academic Fellow in Family Medicine (University of Toronto)

Email: wisree@hotmail.com

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 24/12/2561 ทางโทรศัพท์)

4 พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์

โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

คุณสมบัติ:

– Academic Fellow in Family Medicine (University of Toronto)

Email: orawan@gmail.com

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 24/12/2561 ทางโทรศัพท์)

5 ผศ.นพ.กิติพล  นาควิโรจน์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติ:

– Academic Fellow in Family Medicine (University of Toronto)

Email: kittiphon.nag@mahidol.ac.th

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 24/12/2561 ทางโทรศัพท์)

6 พญ.กนกพร  สุขโต

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติ:

– Academic Fellow in Family Medicine (University of Toronto)

Email: kanokporn.suk@mahidol.ac.th

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 25/12/2561 ทาง Facebook ผ่าน ผศ.นพ.กิติพล  นาควิโรจน์)

7 พญ.ปณิธี  พูนเพชรรัตน์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติ:

– Academic Fellow in Family Medicine (University of Toronto)

Email: panitee.poo@mahidol.ac.th

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 08/01/2561 ทาง Facebook ผ่าน ผศ.นพ.กิติพล  นาควิโรจน์)

8 พญ.วัจนา  ลีละพัฒนะ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติ:

– Academic Fellow in Family Medicine (University of Toronto)

Email: wajana.lee@mahidol.ac.th

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 25/12/2561 ทาง Facebook ผ่าน ผศ.นพ.กิติพล  นาควิโรจน์)

9 พญ.ดำรงรัตน์  เลิศรัตนานนท์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติ:

– Master of Science in Medical Education (Cardiff University)

Email: dumrongrat.ler@mahidol.ac.th

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 24/12/2561 ทาง Facebook)

ภาคใต้

1 ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติ:

– Master of Science in Medical Education (Cardiff University)

– Academic Fellow in Family Medicine (University of Toronto)

Email: krishna.s@psu.ac.th

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 24/12/2561)

2 พญ.อรุณี ทิพย์วงศ์

แผนกเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติ:

– Academic Fellow in Family Medicine (University of Toronto)

Email: arunee.ti@cpird.in.th

(ยืนยันการเป็นที่ปรึกษา 24/12/2561 ทางโทรศัพท์)

ปรับปรุงล่าสุด

02/02/2562