มคว

หน้าแรก > มคว

มคว

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.)

ประกอบไปด้วย

มคว.1: หลักสูตรกลางของราชวิทยาลัย

มคว.2: แผนการฝึกอบรมของแต่ละสถาบันฝึกอบรม สามารถเข้าไปดู มคว2 ของแต่ละสถาบันได้ที่นี่

มคว.3: รายงานการประเมินตนเองของแต่ละสถาบันฝึกอบรม โดยสามารถดูรายละเอียดการผ่านการประเมินโดยแพทยสภาได้ที่นี่

 

ผู้ประสานงาน

ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email: krishna.s@psu.ac.th

 

หน้าเว็บย่อย (4): ที่ปรึกษาMedEd มคว1 มคว2 มคว3