มคว

หน้าแรก > มคว

มคว

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.)

ประกอบไปด้วย

มคว.1: หลักสูตร เขียนโดยราชวิทยาลัย

มคว.2: แผนการฝึกอบรม เขียนโดยสถาบันฝึกอบรม

มคว.3: รายงานการประเมินตนเอง เขียนโดยสถาบันฝึกอบรม

 

ผู้ประสานงาน

ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email: krishna.s@psu.ac.th

 

หน้าเว็บย่อย (4): ที่ปรึกษาMedEd มคว1 มคว2 มคว3