สถาบันฝึกอบรมและศักยภาพ

หน้าแรก > สถาบันฝึกอบรมและศักยภาพ

สถาบันฝึกอบรมและศักยภาพ

รายชื่อสถาบัน และศักยภาพการฝึกอบรมแยกตามหลักสูตร

วค.121 เวชศาสตร์ครอบครัว (Hospital Based Training)

ลำดับ

รหัส รายชื่อสถาบันฝึกอบรม ศักยภาพการฝึกอบรม
1 101 คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

4 ตำแหน่ง
2 102 คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 ตำแหน่ง
3 103 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 8 ตำแหน่ง
4 104 คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

14 ตำแหน่ง
5 105 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10 ตำแหน่ง
6 106 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 ตำแหน่ง
7 107 กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

6 ตำแหน่ง
8 109 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 ตำแหน่ง
9 110 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3 ตำแหน่ง
10 111 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

6 ตำแหน่ง
11 119 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 6 ตำแหน่ง
12 121 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
13 122 โรงพยาบาลตำรวจ 3 ตำแหน่ง
14 127 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รพ.ชลประทาน 4 ตำแหน่ง
15 202 กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 3 ตำแหน่ง
16 203 โรงพยาบาลเลิดสิน** 2 ตำแหน่ง
17 215 สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 10  ตำแหน่ง
18 217 สป-โรงพยาบาลชลบุรี 6 ตำแหน่ง
19 218 สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 4  ตำแหน่ง
20 219 โรงพยาบาลนครพิงค์* 2 ตำแหน่ง
21 220 สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 7 ตำแหน่ง
22 222 สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 10 ตำแหน่ง
23 224 สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 6 ตำแหน่ง
24 230 สป-โรงพยาบาลลำปาง
25 232 สป-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 5 ตำแหน่ง
26 235 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2 ตำแหน่ง
27 236 สป-โรงพยาบาลสุรินทร์ 2  ตำแหน่ง
28 237 สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 7 ตำแหน่ง
29 238 สป-โรงพยาบาลอุดรธานี 2  ตำแหน่ง
30 245 สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 3  ตำแหน่ง
31 247 สป-โรงพยาบาลตรัง 5 ตำแหน่ง
32 248 สป-โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 3 ตำแหน่ง
33 249 สป-โรงพยาบาลศรีสะเกษ 3 ตำแหน่ง
34 251 สป-โรงพยาบาลสกลนคร 3 ตำแหน่ง
35 252 สป-โรงพยาบาลสงขลา 5 ตำแหน่ง
36 254 สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 1 ตำแหน่ง
37 261 โรงพยาบาลลำพูน* 5  ตำแหน่ง

วค.122 เวชศาสตร์ครอบครัว (Community Based Training)

ลำดับ รหัสสถาบัน รายชื่อสถาบันฝึกอบรม ศักยภาพการฝึกอบรม
1

106

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 110 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ตำแหน่ง
3 112 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 5 ตำแหน่ง
4 215 สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 20 ตำแหน่ง
5 217 สป-โรงพยาบาลชลบุรี 6 ตำแหน่ง
6 218 สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 8 ตำแหน่ง
7 219 สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ 8 ตำแหน่ง
8 220 สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 12 ตำแหน่ง
9 221 สป-โรงพยาบาลพระปกเกล้า 4 ตำแหน่ง
10 222 สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช 19 ตำแหน่ง
11 223 สป-โรงพยาบาลพุทธโสธร 12 ตำแหน่ง
12 224 สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 16 ตำแหน่ง
13 226 สป-โรงพยาบาลมหาสารคาม 4 ตำแหน่ง
14 229 สป-โรงพยาบาลราชบุรี
15 230 สป-โรงพยาบาลลำปาง 6 ตำแหน่ง
16 222 สป-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 12 ตำแหน่ง
17 233 สป-โรงพยาบาลสระบุรี 10 ตำแหน่ง
18 235 สป-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 10 ตำแหน่ง
19 236 สป-โรงพยาบาลสุรินทร์
20 237 สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 4 ตำแหน่ง
21 238 สป-โรงพยาบาลอุดรธานี 6 ตำแหน่ง
22 244 สป-โรงพยาบาลยะลา 4  ตำแหน่ง
23 245 สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 5 ตำแหน่ง
24 247 สป-โรงพยาบาลตรัง 5 ตำแหน่ง
25 248 สป-โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
26 249 สป-โรงพยาบาลศรีสะเกษ 4  ตำแหน่ง
27 252 สป-โรงพยาบาลสงขลา 3 ตำแหน่ง
28 253 สป-โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 8 ตำแหน่ง
29 254 สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2 ตำแหน่ง
30 255 สป-โรงพยาบาลกำแพงเพชร 11 ตำแหน่ง
31 256 สป-โรงพยาบาลแพร่ 4  ตำแหน่ง
32 257 สป-โรงพยาบาลนราธิวาส
33 258 สป-โรงพยาบาลน่าน 4 ตำแหน่ง
36 261 สป-โรงพยาบาลลำพูน 7 ตำแหน่ง
37 262 สป-โรงพยาบาลวารินชำราบ 3 ตำแหน่ง