สถาบันฝึกอบรมและศักยภาพ

หน้าแรก > สถาบันฝึกอบรมและศักยภาพ

สถาบันฝึกอบรมและศักยภาพ

รายชื่อสถาบัน และศักยภาพการฝึกอบรมแยกตามหลักสูตร

วค.121 เวชศาสตร์ครอบครัว (Hospital Based Training) แผน ก 

ลำดับที่ รหัส สถาบัน ศักยภาพ แผน ก แผน ข
1 101 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 4 4
2 102 จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์ 12 12
3 103 ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ 8 6 2
4 104 ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 14
5 105 ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์ 10 7 3
6 106 ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ 6 4 2
7 107 พบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 6 6
8 109 ม.ธรรมศาสตร์-คณะแพทยศาสตร์ 6 4
9 110 ม.นวมินทราธิราช-คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 3 3
10 111 ม.นเรศวร-คณะแพทยศาสตร์ / สป-โรงพยาบาลกำแพงเพชร 6 2
11 119 พอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 6 6
12 121 สกท-โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 12 6 2
13 122 สตช-โรงพยาบาลตำรวจ 3 3
14 127 มศว-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ 4 4
15 202 กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 5 5
16 203 กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 2 2
17 215 สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 10 10
18 217 สป-โรงพยาบาลชลบุรี 3 3
19 218 สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 4 4
20 219 สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ 2 2
21 220 สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2 2
22 222 สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช 10 10
23 224 สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 6 6
24 232 สป-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 5 3
25 235 สป-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2 2
26 236 สป-โรงพยาบาลสุรินทร์ 2 2
27 237 สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 7 7
28 238 สป-โรงพยาบาลอุดรธานี 2 2
29 245 สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 3 3
30 247 สป-โรงพยาบาลตรัง 5 5
31 249 สป-โรงพยาบาลศรีสะเกษ 5 0
32 250 สป-โรงพยาบาลสกลนคร 3 3
33 252 สป-โรงพยาบาลสงขลา 5 3
34 254 สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 1 1
35 261 สป-โรงพยาบาลลำพูน 5 5
รวม 189 161 9

 

วค.122 เวชศาสตร์ครอบครัว (Community Based Training) แผน ก 

ลำดับที่ รหัส สถาบันฝึกอบรม ศักยภาพ แผน ก แผน  ข
1 110 คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล-รพ.ราชพิพัฒน์ 4 4 0
2 215 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น 20 1 16
3 220 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 6 2 6
4 221 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลพระปกเกล้า 4 1 3
5 222 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก 19 2 15
6 224 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 16 2 14
7 226 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม 5 2 3
8 232 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 9 2 7
9 234 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 10 2 6
10 235 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 10 2 9
11 237 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลหาดใหญ่ 20 10 10
12 248 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 3 2 1
13 254 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2 1 1
14 257 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลนราธิวาส 10 5 5
15 259 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลปัตตานี 5 3 2
16 สป-เครือข่ายโรงพยาบาลพิจิตร 9 1 7
รวม 152 42 105

Update ล่าสุด 23 กันยายน พ.ศ.2565

 

วค.122 เวชศาสตร์ครอบครัว (Community Based Training) แผน ข

ประกาศศักยภาพการผลิตแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2568

แบบใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิตของเครือข่ายสถาบันฝึกอบรม

เขตสุขภาพ เครือข่ายสถาบันฝึกอบรม ลำดับที่ สถาบันปฏิบัติงาน จังหวัด แผน ข เริ่มฝึกอบรม 2568
1 โรงพยาบาลลำพูน 1 ลำพูน ลำพูน 2
1 2 บ้านโฮ่ง ลำพูน 1
1 3 ลี้ ลำพูน 1
1 4 จอมทอง เชียงใหม่ 1
1 5 สันป่าตอง เชียงใหม่ 2
1 โรงพยาบาลนครพิงค์ 6 นครพิงค์ เชียงใหม่ 5
1 7 สันทราย เชียงใหม่ 2
1 8 ฝาง เชียงใหม่ 1
1 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 9 เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 6
1 10 สมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย 2
1 โรงพยาบาลลำปาง 11 ลำปาง ลำปาง 2
1 12 งาว ลำปาง 1
1 13 เกาะคา ลำปาง 1
1 โรงพยาบาลแพร่ 14 แพร่ แพร่ 2
1 15 สูงเม่น แพร่ 1
1 16 รพร.เด่นชัย แพร่ 1
2 โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก 17 พุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก 6
2 18 รพร.นครไทย พิษณุโลก 1
2 19 ศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย 3
2 20 สุโขทัย สุโขทัย 1
2 21 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2
2 22 แม่ระมาด ตาก 2
2 23 แม่สอด ตาก 2
2 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 24 เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2
2 25 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 1
2 26 หล่มสัก เพชรบูรณ์ 2
2 27 หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1
3 โรงพยาบาลกำแพงเพชร 28 กำแพงเพชร กำแพงเพชร 3
3 29 อุทัยธานี อุทัยธานี 2
3 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 30 สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 4
3 31 ตาคลี นครสวรรค์ 1
3 32 ลาดยาว นครสวรรค์ 1
3 โรงพยาบาลพิจิตร 33 พิจิตร พิจิตร 4
3 34 รพร.ตะพานหิน พิจิตร 2
3 35 บางมูลนาก พิจิตร 1
4 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 36 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 4
4 37 บางกรวย นนทบุรี 2
4 โรงพยาบาลสระบุรี 38 สระบุรี สระบุรี 4
4 39 พระพุทธบาท สระบุรี 2
4 40 แก่งคอย สระบุรี 1
4 โรงพยาบาลปทุมธานี 41 ปทุมธานี ปทุมธานี 2
4 42 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1
4 43 หนองเสือ ปทุมธานี 1
5 โรงพยาบาลราชบุรี 44 ราชบุรี ราชบุรี 2
5 45 บางแพ ราชบุรี 1
5 46 โพธาราม ราชบุรี 1
5 47 ท่ายาง เพชรบุรี 1
5 48 เขาย้อย เพชรบุรี 1
5 49 พระจอมเกล้า เพชรบุรี 1
5 50 นครปฐม นครปฐม 1
5 51 หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 1
5 52 เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 1
5 53 มะการักษ์ กาญจนบุรี 1
5 54 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม 1
6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 55 แหลมฉบัง (อ่าวอุดม) ชลบุรี 3
6 56 บางละมุง ชลบุรี 2
6 โรงพยาบาลชลบุรี 57 ชลบุรี ชลบุรี 3
6 58 บ้านบึง ชลบุรี 1
6 59 พนัสนิคม ชลบุรี 1
6 60 พานทอง ชลบุรี 1
6 61 สมุทรปรการ สมุทรปรการ 1
6 62 บางพลี สมุทรปรการ 1
6 63 อรัญประเทศ สระแก้ว 1
6 64 ระยอง ระยอง 2
6 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 65 พระปกเกล้า จันทบุรี 3
6 66 แกลง ระยอง 1
6 โรงพยาบาลพุทธโสธร 67 พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 4
6 68 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 1
6 69 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 1
6 70 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 1
6 71 บางปะกง ฉะเชิงเทรา 2
6 72 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 3
7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 73 น้ำพอง ขอนแก่น 4
7 74 สิรินธร ขอนแก่น 3
7 75 อุบลรัตน์ ขอนแก่น 2
7 76 บ้านฝาง ขอนแก่น 1
7 77 หนองเรือ ขอนแก่น 1
7 78 บ้านไผ่ ขอนแก่น 1
7 79 ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2
8 80 รพร.ธาตุพนม นครพนม 1
7 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 81 ขอนแก่น ขอนแก่น 5
7 82 มัญจาคีรี ขอนแก่น 1
7 83 รพร.กระนวน ขอนแก่น 1
7 84 กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1
7 85 รพร.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2
7 86 กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1
8 87 นครพนม นครพนม 1
7 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 88 ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 2
7 89 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 1
7 90 โพนทอง ร้อยเอ็ด 1
7 91 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 1
7 โรงพยาบาลมหาสารคาม 92 มหาสารคาม มหาสารคาม 2
7 93 โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1
8 โรงพยาบาลอุดรธานี 94 อุดรธานี อุดรธานี 2
8 95 หนองหาน อุดรธานี 2
8 96 บ้านผือ อุดรธานี 1
8 97 กุมภวาปี อุดรธานี 1
8 98 วังสามหมอ อุดรธานี 1
8 99 หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1
8 100 รพร.ท่าบ่อ หนองคาย 1
9 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 101 มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 1
9 102 จักราช นครราชสีมา 1
9 103 ปากช่องนานา นครราชสีมา 3
9 104 สีคิ้ว นครราชสีมา 1
9 105 ชัยภูมิ ชัยภูมิ 1
9 106 หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 1
9 107 ภูเขียว ชัยภูมิ 1
9 108 จัตุรัส ชัยภูมิ 1
9 109 ปราสาท สุรินทร์ 3
9 110 กาบเชิง สุรินทร์ 1
9 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 111 บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 3
9 112 นางรอง บุรีรัมย์ 2
10 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 113 สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 3
10 114 ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 2
10 115 รพร.เดชอุดม อุบลราชธานี 2
10 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 116 ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1
10 117 ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1
10 118 ราษีไศล ศรีสะเกษ 1
10 119 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1
10 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 120 อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1
11 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 121 สุราษฎรธานี สุราษฎร์ธานี 2
11 122 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 2
11 123 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1
11 124 กระบี่ กระบี่ 1
11 125 สิชล นครศรีธรรมราช 2
11 126 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2
11 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 127 วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1
12 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 128 หาดใหญ่ สงขลา 2
12 129 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ.นาทวี สงขลา 2
12 130 พัทลุง พัทลุง 2
12 131 ควนขนุน พัทลุง 1
12 132 ละงู สตูล 1
12 โรงพยาบาลสงขลา 133 เทพา สงขลา 1
12 โรงพยาบาลตรัง 134 ตรัง ตรัง 4
12 135 กันตัง ตรัง 1
12 โรงพยาบาลยะลา 136 ยะลา ยะลา 4
12 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 137 ตากใบ นราธิวาส 1
12 138 สุไหงโก-ลก นราธิวาส 1
12 โรงพยาบาลปัตตานี 139 ยะรัง ปัตตานี 2
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 140 4
รวม 245

Update ล่าสุด 16 ตุลาคม พ.ศ.2566