สถาบันฝึกอบรม

หน้าแรก > สถาบันฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม

ปีการฝึกอบรม 2563

สถาบันฝึกอบรม

วค 121

Hospital Based Training

วค 122

Community Based Training

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันเดิม

25

28

สถาบันใหม่

4

9

สังกัดอื่นๆ

สถาบันเดิม

14

สถาบันใหม่

1

3

รวม

44

40

จำนวนแพทย์ประจำบ้านปีการฝึกอบรม 2563

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

แพทย์ประจำบ้าน

วค 111

Hospital Based Training

วค112

Community Based Training

วค 121

Hospital Based Training

วค122

Community Based Training

แผน ข

แพทย์ใช้ทุน

แผน ข

แพทย์ปฏิบัติงาน

รวม

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1

แพทย์ประจำบ้าน

วค 111

Hospital Based Training

วค112

Community Based Training

วค 121

Hospital Based Training

วค122

Community Based Training

แผน ก

แพทย์ประจำบ้าน

แผน ข

แพทย์ใช้ทุน

แผน ข

แพทย์ปฏิบัติงาน

รวม

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2

แพทย์ประจำบ้าน

วค 111

Hospital Based Training

วค112

Community Based Training

วค 121

Hospital Based Training

วค122

Community Based Training

แผน ก

แพทย์ประจำบ้าน

แผน ข

แพทย์ใช้ทุน

แผน ข

แพทย์ปฏิบัติงาน

รวม

 

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3

แพทย์ประจำบ้าน

วค 111

Hospital Based Training

วค112

Community Based Training

วค 121

Hospital Based Training

วค122

Community Based Training

แผน ก

แพทย์ประจำบ้าน

แผน ข

แพทย์ใช้ทุน

แผน ข

แพทย์ปฏิบัติงาน

รวม