อนุกรรมการ

หน้าแรก > อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

ที่ปรึกษา

นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์

แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์

นายแพทย์โยธิน เบญจวัง

แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์

ประธานคณะอนุกรรมการ

1. นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ

รองประธานอนุกรรมการ

2. แพทย์หญิงสาวิตรี ตันเจริญ

อนุกรรมการ

3. แพทย์หญิงมาลินี บุณยรัตพันธุ์

4. แพทย์หญิงวิชุดา จิรพรเจริญ

5. นายแพทย์วราวุธ กุลเวชกิจ

6. แพทย์หญิงนภัทร แผ่ผล

7. นายแพทย์นฤชา โกมลสุรเดช

8. นายแพทย์ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

9. นาวาอากาศเอกชัยณรงค์ ธีราทร

10.แพทย์หญิงวิศรี วายุรกุล

11.แพทย์หญิงพรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก

12.พันโทหญิงพัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ

13.แพทย์หญิงสุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร

14.แพทย์หญิงนิสิตา นาทประยุทธ์

15.นายแพทย์ณัฐวุฒิ มณีขาว

16.นายแพทย์นนท์ โสวัณณะ

17.นายแพทย์ปกรณ์ ทองวิไล

18.นายแพทย์พณพัฒน์ โตเจริญศิรัฒน์

19.นายแพทย์วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์

20.พันเอกหญิงสุดาทิพ ศิริชนะ

อนุกรรมการและเลขานุการ

21.นายแพทย์อาทิตย์ ชัยธนสาร

รายนาม อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ที่ผ่านมา

วาระ พ.ศ. 2563-2564 https://drive.google.com/file/d/1fF1ToFrZoEZG_HG2hIXMwCR8Yt5FToHp/view?usp=sharing 

วาระ พ.ศ. 2561-2562 https://drive.google.com/file/d/1dbFfRUOTT8oR-zYvbO2vYAa3PqGDORBt/view?usp=sharing

หน้าเว็บย่อย (3): จัดการสอบ ตรวจงาน ประเมินสถาบัน