อนุกรรมการ

หน้าแรก > อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ วาระ 2565-2566

ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 

นายแพทย์กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ 

แพทย์หญิงมาลินี บุณยรัตพันธุ์ 

แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์

ประธานคณะอนุกรรมการ

1. นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ

รองประธานอนุกรรมการ

2. แพทย์หญิงสาวิตรี ตันเจริญ

อนุกรรมการ

3.นาวาอากาศเอกชัยณรงค์ ธีราทร

4. แพทย์หญิงวิชุดา จิรพรเจริญ

5.นายแพทย์ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

6.แพทย์หญิงวิศรี วายุรกุล

7.แพทย์หญิงนพคุณ นันทศุภวัฒน์ 

8.แพทย์หญิงศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา

9. พันโทหญิงพัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ

10.นายแพทย์วราวุธ กุลเวชกิจ

11.แพทย์หญิงพรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก

12.แพทย์หญิงนิสิตา นาทประยุทธ์

13.แพทย์หญิงสุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร

14.แพทย์หญิงอาภาพรรณ นเรนทร์พิทักษ์ 

15.แพทย์หญิงโสรยา วงศ์วิไล 

16.แพทย์หญิงปาริชาติ เมืองไทย 

17.แพทย์หญิงอรวรรณ ตะเวทิพงศ 

18.แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล 

อนุกรรมการและเลขานุการ

19.นายแพทย์อาทิตย์ ชัยธนสาร

20.นายแพทย์นฤชา โกมลสุรเดช

 

รายนาม อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ที่ผ่านมา

วาระ พ.ศ. 2563-2564 https://drive.google.com/file/d/1fF1ToFrZoEZG_HG2hIXMwCR8Yt5FToHp/view?usp=sharing 

วาระ พ.ศ. 2561-2562 https://drive.google.com/file/d/1dbFfRUOTT8oR-zYvbO2vYAa3PqGDORBt/view?usp=sharing