ประกาศ อฝส

หน้าแรก > ประกาศ อฝส

ประกาศ อฝส

สูจิบัตร พิธีมอบหนังสืออนุมัติ และวูมิบัตรฯ 2565

การจัดทำรายงานส่งสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 

-โครงการแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร (แผน ข) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2566 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 

โครงการแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร (แผน ข) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2566 

ผลการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และ ผลการสอบเก็บคะแนนเพื่อวุฒิบัตรฯ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ ชั้นปีที่ 2 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2565

-การส่งงานวิจัย เพื่อสอบหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2566

จดหมายข่าว อฝส 2565 

– เกณฑ์การตรวจสอบและติดตามคุณสมบัติของแพทย์ประจำบ้าน ก่อน ระหว่าง และเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม

– มาตรฐานคุณวุฒิ ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2565