ประกาศ อฝส

หน้าแรก > ประกาศ อฝส

ประกาศ อฝส

 

สูจิบัตร

พิธีมอบรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีมอบสมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

และ พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประจำปี 2564

https://thaifammed.org/news/สูจิบัตร2564/