สูจิบัตร 18 ธันวาคม 2564

หน้าแรก > สูจิบัตร 18 ธันวาคม 2564

สูจิบัตร 18 ธันวาคม 2564

สูจิบัตร

พิธีมอบรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีมอบสมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์ครบอครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

และ พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประจำปี 2564

**** พบกันวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ Facebook live หน้า FB ราชวิทยาลัย (The Royal College of Family Physicians of Thailand)

สูจิบัตร ปี 2564

 

เรื่องอื่นๆ