Workshop 2/2562 สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงาน

ด้วย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ในหัวข้อ “Complex issues in family medicine”  ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯ ขอให้ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงาน สมัครและลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนข้างล่างนี้

หนังสือเชิญและขั้นตอนการลงทะเบียน 

แบบตอบรับการสำรองห้องพัก โรงแรมโฆษะ