โครงการชุมชน นำเสนอใน Workshop III

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชม Poster โครงการชุมชน โดยแพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2563
นำเสนอในรูปแบบ e-Poster

https://drive.google.com/drive/folders/11oDbBtjqPgtP6vhOvUECV1J8KIiUL8ml?usp=sharing