แจ้งกำหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562

ตามที่ราชวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวประจ าปี 2562

ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 นั้น

ราชวิทยาลัยฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประจำปี 2562 พร้อมทั้งกำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ตามลิงค์ข้างล่างนี้

อนึ่ง หากท่านใดมีความประสงค์จะขอเลื่อนสอบเป็นปีถัดไป สามารถทำหนังสือแจ้งขอเลื่อนสอบ พร้อมแจ้งเหตุผลความจำเป็น

ต่อประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

แจ้งกำหนดการสอบ 2562

กำหนดการสอบ_62@27662

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 62

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ_62