หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

เนื่องด้วยแพทยสภาได้อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้าน เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง พ.ศ. 2561 โดยให้ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครับเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น

ทางราชวิทยาลัยจึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตรดังกล่าว ให้สถาบันที่ต้องการเปิดการอบรม หรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาและพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ

โดยสามารถ เข้าดูได้ที่ เมนู ฝึกอบรมและสอบ ภายใต้หัวข้อ หลักสูตร

หรือที่

https://bit.ly/2PeUhDX