ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ขอแจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1

ประกาศผลรอบ 1 pdf

ทั้งนี้ ประกาศนี้เป็นการแจ้งให้ทราบในเบื้องต้นเท่านั้น เมื่อแพทยสภาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ แล้ว จะมีประกาศผลอย่างเป็นทางการจากแพทยสภาอีกครั้ง และให้ดำเนินการตามประกาศของแพทยสภาต่อไป