ประกาศ เรื่อง การอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เรื่องการอบรมระยะสั่นเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563

เอกสาร 1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563 จำนวน 43 คน

เอกสาร 2 การปรับวันเวลาการอบรม จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ การเบิกจ่ายเงินกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ

เอกสาร 3 ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ

บันทึก การเบิกจ่ายเงินกรณียกเลิกหรือการเดินทางไปราชการ

รอบแรก เพิ่มเติม