ประกาศเรื่องการยื่นขอประกาศนียบัตรฯ ประคับประคอง

  ตามที่แพทยสภาโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้อนุมัติการเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น  เนื่องจากสาขาดังกล่าวเป็นสาขาใหม่ที่ยังไม่เคยมีการฝึกอบรมมาก่อน
เพื่อให้สถาบันการฝึกอบรมสามารถมีจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เพียงพอต่อการเปิดการฝึกอบรม

ราชวิทยาลัยฯ จึงกําหนดให้ในช่วง ๕ ปีแรก นับตั้งแต่ที่แพทยสภาอนุมัติให้เริ่มเปิดการฝึกอบรม ได้มีการพิจารณาให้ประกาศนียบัตรฯแก่แพทย์ที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ได้กำหนดรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาให้
ประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าวในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดดังนี้ 

ประกาศเรื่องวิธีการยื่นเสนอขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอรับประกาศนียบัตรดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อยื่นต่อราชวิทยาลัยฯ ได้ ที่นี่

แบบเสนอขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม

แบบเสนอขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม รูปแบบ word