ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2562  ที่ผ่านมานั้น ราชวิทยาลัยฯขอแจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562 จำนวน  85 คน ดังนี้

สถาบัน รายชื่อ ต้นสังกัด
คณะแพทยศาตร์  จุฬาลงกรณ์ 1.พญ.ญาณิศา  สมบูรณ์เทอดธนา รพ.สุรินทร์
2. พญ.ณัทนัน  อุณหโภคา รพ.บ้านแพ้ว
3. พญ.ธนพร   โสภักดี รพ.จุฬาลงกรณ์
4. พญ.ธนิสร   พรประสิทธิ์ รพ.พระนั่งเกล้า
5. พญ.นวสิริ  สิริประเสริฐ รพ.จุฬาลงกรณ์
6. พญ.วรวรรณ  ทองภู่ รพ.พุทธโสธร
7. พญ.ศนิ   ปัญญาจงเลิศ รพ.เถิน
8. นพ.สิทธินันท์   พั้วป้อง รพ.หนองไผ่
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.พญ.งามพิศ    พรมพลอย รพ.พิจิตร  จ.พิจิตร
2.พญ.ปุญญิสา   อินไชย รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว  จ.น่าน
3. พญ.วิริยา  จารุสุขถาวร รพ.อุทัยธานี  จ.อุทัยธานี
4. นพ.สิทธิชัย  ข้ามเจ็ด รพ.แพร่  จ.แพร่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1.พญ.เพ็ญวรา    วรามิตร รพ.ยโสธร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.พญ.กัญญพิมพ์  สะอะ รพ.พระยุพพราชสายบุรี
2. พญ.กัญญาภัทร  จันทร์แย้ม รพ.วังวิเศษ
3. นพ.คงกฤช   จริยสุนทรกิจ รพ.วชิระภูเก็ต
4. พญ.รุจา  เถาว์กลอย รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาท ณ อำเภอนาทวี
5. พญ.วิชชาณี   ทองพิจิตร รพ.สิชล
6. นพ.วิชญะ  เด่นปรีชาวงศ์ รพ.สตูล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1.พญ.บุญยชล  คงอินทร์ รพ.ลับแล
2.นพ.กรกต  สมฤทธิ์ รพ.เวียงสา
3.พญ.บงกช  ธิติโรจนะวัฒน์ รพ.ปทุมธานี
4.พญ.ธัญวรัตน์  พานแก้ว รพ.พุทธโสธร
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
1.พญ.พลอยพิศุทธ์    นิยมพลอย รพ.เสนา
2.พญ.ศุภลักษณา    ศรีประมงค์ รพ.สิงห์บุรี
3.พญ.ดวงพร   ตันติวัฒน์นิยม รพ.สิงห์บุรี
4.พญ.นูรอัยมี่    ต่วนอาดัม รพ.ยะรัง
5.พญ.ปพิชญา  พรมจันทร์ รพ.มุกดาหาร
6.พญ.จตุพร  ฤกษ์สมผุส รพ.น่าน
7.นพ.ฐากูร   ชัยศรีสุข รพ.ท่าวังผา
8.นพ.รุ่งโรจน์    สลับ รพ.สูงเม่น
9.พญ.ซูลวีนาร์   ซีเดะ รพ.โคกโพธิ์
10.พญ.ศรีภาดา    เกรียงขจร อิสระ
11.พญ.กมนต์ภรณ์    สุวรรณทวีมีสุข สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รพ.รามาธิบดี
12.นพ.ศุภณัฎฐ์   วงศ์ศิริธร รพ.ลาดหลุมแก้ว
13.พญ.กัลยรัตน์   สุขเรือง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รพ.รามาธิบดี
14.นพ.อนวัช   ตระกูลช่าง รพ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 1.ร.ท.นพ.เชม   ฟ้ามิตินนท์ กรมแพทย์ทหารบก
2.ร.ต.นพ.สัณหวัช   โสประทุม กรมแพทย์ทหารบก
3.ร.ท.นพ.รัฐพงศ์  เพชรน้อย กรมแพทย์ทหารบก
4.พ.ต.นพ.ธีรธัช   คุณรัตนาภรณ์ กรมแพทย์ทหารบก
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 1.นพ.ศิวกร  จัดระเบียบ รพ.ปากช่องนานา
2.พญ.ณิชากมล   ใจเอื้อ รพ.ราชสาส์น  จ.ฉะเชิงเทรา
3.พญ.ศุภาพิชญ์   สุวรรณสาม รพ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา
4.พญ.กัญภร   หอวรรณภากร อิสระ
โรงพยาบาลตำรวจ 1.พญ..ลักษณานันทน์ พูลเพียร รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่
2.นพ. มานิต  นาควัน รพ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ
3.นพ.ธนันต์ ตั้งสุขสันต์ เขตสุขภาพที่ 5
4.พญ. มนัสวี ภู่พงศ์เพ็ชร รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
5.นพ. สุรพัศ เกียรติเสรีกุล รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
6.พญ. สุพรรษา อุ่นสอาด รพ. พัทลุง
7.พญ.นันทรัตน์  บุญญารัชต์ อิสระ
โรงพยาบาลชลบุรี 1.พญ.ชนากานต์  สโมสร รพ.ชลบุรี
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 1.พญ.ชลลดา   อัตถากร รพ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1.นพ.กิตติ   พิทักษา รพ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1. พญ.จีรพรรณ  หงส์วรานนท์ รพ.ทุ่งใหญ่
2. พญ.พรชนิตว์  ด่านเสถียรสกุล รพ.ยะลา
3. นพ.นภดล   จิตผิวงาม รพ.สตูล
4. นพ.ระพี   เลาประสพวัฒนา รพ.ละงู
5. นพ.ศิรณัฐ   นาวงศ์ รพ.พังงา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 1.นพ.ปรินทร์   เอียงเทศ รพ.พุทธชินราช  พิษณุโลก
2.นพ.พัฐกร  ศรีสุข รพร.หล่มเก่า
3.พญ.ประพิมพร   จิตพินิจ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1.พญ.จิรภาพร   น้อยดี รพ.คอนสาร
2.พญ.เหมือนชนก   สายมาหา รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา
3.พญ.วรัญญา  ตั้งตระกูล รพ.ปากช่องนานา
4.นพ.อิทธิพัทธ์   สันธิ รพ.สังขะ
โรงพยาบาลลำปาง 1.พญ.บุศยรินทร์  ไชยพรม รพ.เกาะคา
โรงพยาบาลตรัง 1.นพ.ขุมธน  ถนนทิพย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสงขลา 1.พญ.สรัญธร  ทองวิเศษ รพ.สงขลา
2. พญ.มรรษมล  สุจิตะพันธ์ รพ.กระบี่
3.พญ.ธนธรณ์  ตัณฑเวส รพ.สงขลา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1.พญ.สวามินี  คำมา รพ.ชัยนาทนเรนทร  จ.ชัยนาท
2.พญ.ณัฐณิชา   ธัญญาดี รพ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1.นพ.ธนากร  แก้วสุทธิ รพ.ร้องกวาง
2. พญ.เบญจรัตน์  ฟูวงศ์สิทธิ์ รพ.แม่จัน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1.นพ.พิสัณห์   สุขประเสริฐ รพ.บ้านไผ่
2.พญ.ชลิตา   สิรเมธี รพ.สรรพสิทธิประสงค์
3.พญ.ภัคสุขา   อิศระภิญโญ รพร.เดชอุดม
โรงพยาบาลราชวิถี 1.พญ.ทิพปภา  นนทวงศ์ อิสระ
2.พญ.หทัยชนก  รัตนพงศ์เศรษฐ์ อิสระ
3.พญ.สุชา  สุวรรณวงศ์ อิสระ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1.พญ.อริศรา  ศิริวิริยะกุล อิสระ
2.พญ.พชร   พุ่มจันทร์ รพ.หนองไผ่
3.พญ.วริศรา   ปั้นทอง รพ.ระยอง

ทั้งนี้ราชวิทยาลัยฯ ขอประกาศผลให้ทราบเป็นการเบื้องต้นเท่านั้น  ให้รอประกาศผลอย่างเป็นทางการจากแพทยสภา และดำเนินการตามประกาศของแพทยสภาต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ ที่นี่

ประกาศผลรอบการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน 2562 1