ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินสถาบันฯ

ประกาศ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย ขอแจ้งเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมขอแผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม

ประกาศเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินฯ