การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย กำหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสอบ 63