เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว ปี 2563

ขอเชิญแพทย์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” ปี 2563 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน โดยมีค่าอบรมตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) คนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) การอบรมมีระยะเวลา 4 เดือน แบ่งเป็น 4 ครั้ง รวมระยะเวลา 14 วัน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ดังนี้
รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 1 กรกฎาคม 2563
Module 1 ระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2563
Module 2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2563
Module 3 ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2563
Module 4 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน –1 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 19 สิงหาคม 2563
Module 1 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2563
Module 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2563
Module 3 ระหว่างวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2563
Module 4 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2563
๓. ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่ https://forms.gle/MfxBqHcPzu2gg4e49 หรือ
QR Code ที่แนบมา ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563
๔. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์
www.thaifammed.org
ผู้ประสานงาน: คุณศรีสุดา ประชากุล
คุณรัตนาภรณ์ เก้าเอี้ยน
โทร 02 716 6651 – 2, 087 754 5427 down load เอกสาร https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017/new/khxcheiyphaethysmakhrkheaxbrmhlaksutrrayasanpi63