ประกาศรายชื่อแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือก การอบรมหลักสูตรระยะสั้น เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม และขยายเวลาการลงทะเบียน

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น  “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” 

ปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 16

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในขณะนี้ และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ซึ่งห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค และมีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นฯ จึงพิจารณาให้ปรับรูปแบบการอบรม Module 1-2 เป็นแบบ online เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วน Module 3-4 จะเป็นรูปแบบใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น

รุ่นที่ 16/2564     ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 7 พฤษภาคม 2564

Module 1  วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2564             Module 2  วันที่ 1-3 มีนาคม 2564          (แบบ online)

Module 3  วันที่ 29 มีนาคม-1 เมษายน 2564    Module 4  วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564   (จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

*****ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ได้รับงบสนับสนุนการลงทะเบียนจากสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ให้แก่แพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 50 ทุน แพทย์ที่สังกัดกระทรวงฯ สามารถ ลงทะเบียนเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนฯ ที่ https://forms.gle/1qJFMHuYX81zPrxT6

หรือ QR Code ด้านล่าง โดยได้ขยายเวลาการลงทะเบียนไปถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20 มกราคม 2564 ทาง Website ราชวิทยาลัยฯ thaifammed.org

 

 

หนังสือแจ้งปรับรูปแบบอบรม online PCC 2564_คณบดีและส

หนังสือแจ้งปรับรูปแบบอบรม online PCC 2564_รพ.สังกัด

กำหนดการอบรม PCC รุ่นที่ 16 module 1

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ขอประกาศรายชื่อแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนค่าลงทะเบียน จาก สสป.

และรายชื่อแพทย์ สังกัดสำนักอนามัย กทม. และหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการคัดเลือก

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ”

ปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 16

ประกาศรายชื่อแพทย์สังกัด กทม.และอื่นๆ อบร

ประกาศรายชื่อแพทย์ได้รับทุน สสป.อบรม PCC 2564 ร