ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการอบรมวิจัย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง“เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่องานวิจัยระดับปฐมภูมิ” (Basic analytical technique for primary care research) โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนผ่านการใช้ข้อมูลจริง จากการ
สารวจ การจัดการตนเอง (self-management) ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในงานวิจัยต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด หนังสือเชิญและกำหนดการได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

โครงการอบรมวิจัย.มช

หนังสือเชิญอบรมวิจัย.มช