ประกาศสถาบันรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2564

 

ประกาศรับแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2564

 

เขตสุขภาพ สถาบันฝึกอบรม ตำแหน่ง
1 โรงพยาบาล นครพิงค์ 2
โรงพยาบาล ลำพูน 2
โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ 3
2 โรงพยาบาล พุทธชินราช 3
โรงพยาบาล เพชรบูรณ์ 2
4 โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 3
6 โรงพยาบาล ชลบุรี 1
7 โรงพยาบาล ขอนแก่น 5
8 โรงพยาบาล อุดรธานี 2
โรงพยาบาล สกลนคร 2
10 โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ 3
โรงพยาบาล สุราษฏร์ธานี 2
12 โรงพยาบาล สงขลา 1
โรงพยาบาล ตรัง 5
13 โรงพยาบาล เลิดสิน 2
รวม   41