แนวปฏิบัติการเยี่ยมบ้านในสถานการณ์ COVID-19

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

เรื่อง

“แนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้านและการดูแลสุขภาพประชาชนที่บ้าน

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือ โรคโควิด-19

สำหรับทีมบริการสุขภาพปฐมภูมิ”

12 พฤษภาคม 2563

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศแนวทางเยี่ยมบ้านในสถานการณ์.COVID19.12.05.2020