แนวทางการปฏิบัติสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในสถานการณ์ COVID-19

แถลงการณ์ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เรือง แนวทางการปฏิบัติสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายจากไวรัส  COVID-19

แถลงการณ์ร่วมเรื่อง COVID19