เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ

อบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” 

ปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 16

 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ”  ปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 16 จำนวน 50 คน โดยมีค่าอบรมตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) คนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ตามกำหนดการ ดังนี้

รุ่นที่ 16/2564     ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 7 พฤษภาคม 2564

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ

Module 1  วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2564             Module 2  วันที่ 1-3 มีนาคม 2564

Module 3  วันที่ 29 มีนาคม-1 เมษายน 2564    Module 4  วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564

*****ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ได้รับงบสนับสนุนการลงทะเบียนจากสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ให้แก่แพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 50 ทุน แพทย์ที่สังกัดกระทรวงฯ สามารถ ลงทะเบียนเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนฯ ที่ https://forms.gle/1qJFMHuYX81zPrxT6

หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 6 มกราคม 2564 และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 15 มกราคม 2564 ทาง Website ราชวิทยาลัยฯ thaifammed.org

 

โครงการอบรมระยะสั้น PCC 2564

หนังสือเชิญรับทุนอบรม PCC 2564_สังกัด กสธ

หนังสือเชิญอบรม PCC 2564_คณบดีและสังกัดอื่น

ความเห็นผู้บังคับบัญชา